Image

Koordinátor BOZP na staveništi

 

Zajistíme služby koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci výstavby dle zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Neplníme pouhou zákonnou povinnost, zkušenostmi i přístupem zajistíme, aby váš stavební projekt byl bezpečný za současného dodržení harmonogramu výstavby.

Proč vybrat Erbes jako koordinátora BOZP?

 • Disponujeme dlouholetými znalostmi v oboru
 • Máme profesionální přístup
 • Jsme schopni a ochotni řešit problémy okamžitě
 • Kreativita ani flexibilita nám nejsou cizí
 • Své stavby do našich rukou svěřily desítky renomovaných firem
 • Optimalizujeme náklady

Co vše pro vás zajistíme?

 • Připravíme analýzu projektu
 • Vytvoříme plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Plán BOZP)
 • S Plánem BOZP seznámíme zúčastněné zhotovitele
 • Definujeme bezpečnostní rizika a navrhneme vhodná opatření
 • Zajistíme kontrolní činnost na stavbě dle požadavků zadavatele stavby
 • Informování zúčastněných zhotovitelů o zjištěných nedostatcích na stavbách
 • Účast na kontrolních dnech
 • Flexibilní řešení mimořádných událostí
 • Kontrolu dodržování jednotlivých technologických postupů
 • Účast při jednání s orgány státního odborného dozoru na stavbě

Povinnosti stavebníka vyplývající z platných právních předpisů jsou:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Vypracovat Plán BOZP
Zaslat oznámení o zahájení stavebních prací na příslušný OIP
Ustanovení koordinátora BOZP pro předrealizaci a realizaci stavebního projektu