Image

BOZP a PO provozu

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Pro nás, zkušené odborníky na tuto oblast, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a s tím spojený klidný spánek našich klientů, na prvním místě.

Díky dlouholetým znalostech a jejich neustálým zlepšováním pravidelnými školeními, nabízíme unikátní pro-aktivní přístup k problematice bezpečnosti práce.

Díváme se na vaše provozy jinýma očima, jsme schopni aktivně vyhledávat nebezpečí a s nimi spojená rizika tak, abychom navrhovali správná a přesná opatření pro nápravu.

Během pravidelných návštěv u našich spokojených klientů se nezaměřujeme pouze na „papírovou“ formu ale vždy se tematicky soustředíme na možné oblasti zlepšení fyzického stavu BOZP.

Z každé takové návštěvy vypracujeme elektronický protokol, obsahující přesný popis kontrol, včetně oblastí pro možné zlepšení, a to vždy doplněné fotografiemi a odkazem na požadovanou legislativu, případně interní směrnici klienta.

Jsme tu také pro vás, pokud potřebujete rychlý a nezávislý audit systému bezpečnosti práce, případně se rozhodujete o implementaci, či zlepšení systému dle ISO 45001.

Zpracování požadované dokumentace BOZP dle legislativy a současných moderních přístupů je u nás v ERBESu samozřejmostí, stejně tak nabídka řízení systému BOZP elektronicky pomocí interně vyvinuté internetové aplikace a v neposlední řadě zajištění profesionálního školení BOZP pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance, či externí pracovníky, a to také formou interního e-learningu.

Sledování platnosti a zajištění revizí elektro, plynu, tlakových nádob, komínů apod.

I přes všechna přijatá opatření dochází k pracovním úrazům na pracovišti. Proto jsem tu, abychom vám pomohli s veškerou administrací, vyšetřováním příčin vzniku úrazu, jeho komunikaci příslušným institucím a také při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS) a případných dalších orgánů.

Vstupní audit BOZP a dokumentace BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je nedílnou součástí každého pracovního vztahu. Naši odborníci klientům vypracují vstupní audit BOZP, na jehož základě pak informují o zjištěných nedostatcích a možnostech zlepšení a navrhnou komplexní řešení BOZP na pracovišti včetně přípravy k certifikaci dle OHSAS 18001:2008. Výsledkem naší práce bude také dokumentace BOZP, která stanovuje podmínky pro zajištění bezpečného výkonu všech prací ve firmě a prokazuje plnění povinností stanovených platnými právními předpisy.

 


Požární ochrana (PO)

Ačkoliv je zajištění požární ochrany (PO) našich klientů pevně spjato s legislativou, my v této oblasti jdeme ještě dál a vytváříme pro naše klienty takové podmínky, abychom pravděpodobnost vzniku jakékoliv nepříjemné události snížili na minimum.

Na naše specialisty v oblasti PO se můžete spolehnout a to již při plánování vaší stavby, její výstavby i samotném provozu. Během tohoto celého cyklu pro vás připravujeme vždy aktuální dokumentaci PO v souladu platnými právními předpisy, technickými normami a moderními postupy. Vždy vše pečlivě diskutujeme a schvalujeme ve spolupráci s HZS.  Elektronické vedení dokumentace prostřednictvím našeho interního systému je u nás samozřejmostí.

Pro správné fungování systému zajištění PO je nutná spolupráce s vašimi zaměstnanci. Proto provádíme školení a to v pravidelných, předem odsouhlasených termínech. Součástí vzdělávání vašich zaměstnanců v oblasti PO patří také odborná příprava preventivních požárních hlídek, provádění odborné přípravy preventistů (interních trenérů) a nácvik praktických dovedností. Vybraná školení je možné také absolvovat elektronickou formou.

Metodicky zajišťujeme provádění cvičného evakuačního (požárního) poplachu. Jehož součástí je zpracování elektronického zápisu ihned po provedení poplachu, včetně návrhu opatření v případě nedostatků. Je možné tyto nácviky koordinovat s HZS, včetně zajištění jejich přítomnosti během poplachu.


Hasicí přístroje a hydranty

Na základě prohlídky objektu či provozu navrhneme vybavení správným typem hasicích přístrojů. Dodávku naceníme, přístroje objednáme a zajistíme odbornou montáž i následné pravidelné revize přístrojů.

Do vašich prostor dodáme či nainstalujeme:

  • Práškové hasicí přístroje pro hašení v počáteční fázi požáru k použití v průmyslu, administrativních objektech, skladech, obchodních domech, školách, hotelech, nemocnicích, rodinných domech, bytových domech, rekreačních objektech a dalších místech, kde nesmí dojít k poškození vodou či pěnou. Lze s nimi hasit v olejových a plynových kotelnách, používají se také na elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.
  • Vodní hasicí přístroje vhodné pro použití v dřevařském a papírenském průmyslu.
  • Sněhové hasicí přístroje pro hašení v uzavřených prostorách, hašení výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoří, kuchyní, skladů s potravinami, muzeí a galerií, ale i skladů hořlavých plynů a chemikálií nebo elektrických zařízení pod napětím do 1000 V.
  • Pěnové hasicí přístroje (na bázi vody) vhodné pro hašení požárů hořlavých kapalin, například benzínu, nafty, oleje, ředidla, nátěrové hmoty, lihu a pevných organických látek. Používají se k potlačení požárů v drogériích, lékárnách nebo příručních skladech hořlavých kapalin.
  • Hydrantové systémy s tvarově stálými nebo zploštitelnými hadicemi